Generalforsamling 2020

Kære alle sammen,
Morskabs-Theatret indkalder hermed alle medlemmer/interesserede til den årlige Generalforsamling.

Tid & Sted Søndag den 22.3. kl. 14.00, Skydebanevej 9, Aalborg
Dagsorden
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab for 2019 og forslag til budget 2020
Fastsættelse af kontingent for 2020
Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er:
a) Ulla Sørensen (modtager genvalg)
b) Maja Jensen (modtager genvalg)
c) valg af 1 eller flere nye bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt.
Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.

Jan Lynge
Troldelunden 6
9381 Sulsted
Mail: lynge0071@gmail.com

Medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2020: Kr. 200,- for voksne og kr. 100,- for medlemmer under 15 år kan indbetale beløbet på kontonr: 7453 2008476, Nordjyske Bank (husk at anføre dit navn) eller betale kontant på Generalforsamlingen. Kun betalende medlemmer har stemmeret.
Alle medlemmer skal registrere sig med navn og mail ved Ulla S. Sørensen.
Mød op og gør din indflydelse gældende!
Der serveres en øl eller vand + kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen